Prezydent wrócił z urlopu i wziął się za podpisywanie ustaw. Wczoraj podpisał pakiet zmian w ustawie o Prawo o ruchu drogowym – zmiany które wejdą w życie mają na celu wprowadzenie ułatwień i zarazem zmniejszyć koszty ponoszone przez posiadaczy pojazdów.

Zmiany w większości wejdą w życie 3 miesiące od dnia ogłoszenia. Z najczęsciej omawianych jest zwolnienie posiadaczy polskiego Prawa Jazdy z obowiązku posiadania przy sobie tego dokumentu i okazywania go na żądanie uprawnionego organu kontroli ruchu drogowego – oczywiście w kraju. Możliwe będzie także zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu przy przerejestrowaniu pojazdu, o ile pojazd był zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiada tablice zgodne z właściwymi przepisami wykonawczymi.

Pozostałe zmiany:
Możliwość rejestracji pojazdu lub czasową rejestrację pojazdu w miejscu czasowego zamieszkania właściciela pojazdu.

Możliwość czasowej rejestracji pojazdu także przez starostę właściwego dla miejsca zakupu lub odbioru pojazdu.

Możliwość rejestracji nowego pojazdu przez przedsiębiorcę zajmującego się sprzedażą nowych pojazdów w imieniu kupującego.

Zniesiony zostaje obowiązek przedkładania do rejestracji pojazdu dowodu własności, jeżeli od ostatniej rejestracji pojazdu nie nastąpiła zmiana w zakresie jego własności.

Zmiany wprowadzają także korekty w zasadach współpracy polskich organów rejestrujących z organami właściwymi w sprawach rejestracji pojazdów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Zasady wydawania wtórników dokumentów i wtórników tablic rejestracyjnych.

Po upływie 9 miesięcy od dnia ogłoszenia wejdzie w życie możliwość upoważnienia salonu sprzedaży pojazdów, przez właściciela nabytego w nim pojazdu do złożenia przez ten salon wniosku o rejestrację tego pojazdu lub do odebrania przez ten salon decyzji o czasowej rejestracji pojazdu.

Po upływie 24 miesiącach wejdzie w życie przepis znoszący obowiązek wydawania karty pojazdu i nalepki kontrolnej.

Są także przepisy które wejdą w życie po wprowadzeniu odpowiednich rozwiązań technologicznych i ogłoszeniu tego faktu przez wyznaczone ministerstwo. Do nich należy m.in. możliwość czasowego wycofania z ruchu samochodu osobowego i możliwość zachowania dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu.