Od 10 października 2015 r. wszystkie punkty w których serwisowana jest klimatyzacja muszą spełnić wymagana które nakłada na nie ustawa z dnia 15.05.2015 o substancjach zubożających warstwę ozonową.

Ustawa nakłada obowiązek prowadzenia dokumentacji w postaci tzw. karty urządzenia dla każdego samochodu, w którym przeprowadzono serwisowanie układu klimatyzacji. W karcie należy podać ilość czynnika znajdującego się w pojeździe i uzupełnionego. Serwis jest też zobligowany do prowadzenia ewidencji czynnika chłodniczego zużywanego w ciągu roku. Przed sporządzeniem pierwszej karty urządzenia warsztat jest obowiązany do zarejestrowania się w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej. Taki rejestr prowadzi Instytut Chemii Przemysłowej w Warszawie. Ponadto, zgodnie z art. 36.1 ustawy, w przypadku stwierdzenia wycieku czynnika chłodniczego z systemu klimatyzacji, w ilości odbiegającej od normalnej, warsztat jest obowiązany przed napełnieniem systemu, dokonać jego uszczelnienia.

Obsługą układu klimatyzacji w samochodzie może zajmować się tylko osoba lub warsztat posiadająca odpowiedni certyfikat. Warsztaty samochodowe, wprowadzające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produkty, urządzenia, systemy ochrony przeciwpożarowej i gaśnice zawierające substancje kontrolowane i fluorowane gazy cieplarniane, a także pojemniki zawierające te substancje i gazy będą obowiązane do umieszczenia na nich sporządzonej w języku polskim etykiety zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu (WE) nr 842/2006.